Opšte informacije

Klinički centar jedinstvena je zdravstvena ustanova u kojoj se pružaju zdravstvene usluge građanima na sekundarnom nivou – kao opšta bolnica za opštine Podgorica, Danilovgrad i Kolašin i na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite za cijelu Crnu Goru. Kao referentna ustanova crnogorskog zdravstva u Kliničkom centru sprovodi se visokospecijalizovana dijagnostika, liječenje i konsultativna specijalistička i subspecijalistička zdravstvena djelatnost.

Klinički centar je takođe i medicinski naučnoistraživački centar i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore za dodiplomsko i poslijediplomsko akademsko obrazovanje i stručno obrazovanje za ljekare na stažu i specijalizaciji, odnosno, obrazovna baza za studente fakulteta zdravstvene struke iz oblasti opšte medicine, stomatologije i farmacije, kao i medicinske sestre-tehničare za srednje i više medicinske škole.

U dugoj tradiciji Kliničkog centra, urađeno je mnogo na unapređivanju zdravlja i primjeni novih tehnologija u dijagnostici i liječenju. Obezbjeđenje optimalne zdravstvene zaštite u Kliničkom centru zahtijeva stalni razvoj profesionalnih i tehnoloških kapaciteta i stvaranje operativnog i funkcionalnog sistema, koji se bazira na primjeni savremenih medicinskih tehnologija. Planskim ulaganjem u medicinsku edukaciju i razvojem usmjerenih stručnih obrazovnih programa znatno je podignut nivo ukupnih znanja i vještina i postignut razvoj visokospecijalizovanih medicinskih usluga koje se pružaju u Kliničkom centru. Tehnološkom ekspanzijom, koja predstavlja neophodan uslov kvalitetne zdravstvene usluge, Klinički centar održava korak sa savremenim medicinskim tokovima. Prioritetni razvojni cilj naše ustanove ima tri fokusa, koji obuhvataju uvođenje novih medicinskih tehnologija, uz edukaciju kadra i investiranje u savremenu medicinsku opremu.

Organizacionu strukturu Kliničkog centra čini više od 30 organizacionih cjelina, među kojima su Institut za bolesti djece sa dvije klinike, 14 klinika, 11 centara, Operacioni blok, 6 jedinica intenzivnog liječenja, dvije specijalističke poliklinike za oblasti medicine i stomatologije, kao i administrativne i tehničko-inženjerske službe i servisi. Klinički centar ima više od 2.200 zaposlenih, od kojih je 1.448 zdravstvenih radnika, sa 55 doktora
subspecijalista i 272 doktora specijalista.

U Kliničkom centru godišnje se bolnički liječi oko 25.000 bolesnika u kapacitetu od 760 bolničkih postelja, obavi se skoro 11.000 operacija, preko 3.200 porođaja, preko 9.000 dijaliza, 25.000 CT dijagnostike, preko 10.000 MR dijagnostike, 8.000 usluga angio dijagnostike i interventne terapije i brojnih drugih dijagnostičkih i terapijskih procedura.

Kao referentna ustanova za medicinsku edukaciju, Klinički centar posebnu pažnju posvećuje akademskom obrazovanju zaposlenih. U našoj ustanovi zaposleno je 45 doktora i 49 magistara medicinskih nauka, odnosno 32 profesora i docenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Specijalistička edukacija u KC obavlja se za sve specijalizante iz Crne Gore (prosječno oko 150 godišnje) i izvodi je oko 100 mentora za određene oblasti medicine.

Postojeći kadrovski i tehnološki resursi omogućavaju suvereno sprovođenje zdravstvene djelatnosti u KC za najveći broj neophodnih dijagnostičkih i terapijskih procedura. Klinički centar raspolaže zavidnim brojem aparata visoke tehnologije, kao što su tri aparata za magnetnu rezonansu, gama kamera, dva angiografa, tri multislajsna i jedan jednoslajsni CT, aparat za osteodenzitometriju, aparat za razbijanje kamenca u bubregu.

Organizacione jedinice u kojima se liječe najugroženiji pacijenti, kao što su Centralna jedinica intenzivnog liječenja, Pedijatrijska intenzivna njega, Intenzivna njega za novorođenčad, Centar za kardiohirurgiju, Metabolička jedinica Interne klinike, Koronarna jedinica Centra za kardiologiju, Centar za dijalizu, opremljeni su savremenim
medicinskim aparatima visoke tehnologije.

Nabavkom posljednje generacije četvorodimenzionalnog ultrazvučnog aparata na Klinici za ginekologiju i akušerstvo uvedena je visokospecijalizovana ekspertna ultrazvučna dijagnostika fetusa, koja omogućava bolje praćenje rizičnih trudnoća žena iz cijele Crne Gore. Ova dijagnostika, uz prenatalnu koja se u Kliničkom centru primjenjuje od 2000.
godine, čini osnov savremenog koncepta perinatalne medicine.

Digitalizacijom i umrežavanjem opreme namijenjene rentgen dijagnostici stvoreni su uslovi za efektivnu stručnu elektronsku komunikaciju u ovoj oblasti. Laboratorijska dijagnostika je osavremenjena sa tridesetak novih aparata, koji omogućuju sveobuhvatnost analiza, veći protok pacijenata i bržu dijagnostiku.

Strateškim planiranjem razvoja naše ustanove, utemeljenog na potrebama liječenja pacijenata sa malignim oboljenjima, bio je izgradnja i otvaranje nove Klinike za onkologiju i radioterapiju u julu 2010. godine, prvog novog prostora poslije 36 godina namijenjenog hospitalizovanim pacijentima.

Povećanje broja stanovnika Glavnog grada, nove metode dijagnostike i liječenja zahtijevaju novi kadar, prostor, opremu i novu organizaciju. U skladu sa strateškim planovima Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje CG (FZO), menadžment Kliničkog centra je prepoznao uska grla i slabe tačke naše ustanove i pokrenuo niz projekata u cilju poboljšanja uslova rada i podizanja nivoa zdravstvenih usluga.

Današnji Klinički centar Crne Gore useljen je davne 1974. godine, i od tada do danas nije bilo većih ulaganja u adaptaciju Poliklinike.

Adaptirana i novoopremljena Poliklinika Kliničkog centra otvorena je u martu 2013. Poliklinika je u potpunosti opremljena najnovijim medicinskim aparatima i informacionim tehnologijama sa centralnim zakazivanjem pregleda i dijagnostičkih procedura.

U Kliničkom centru će i u narednom periodu biti realizovano nekoliko značajnih projekata.

Završen je projekat energetske efikasnosti Instituta za bolesti djece a u završnoj fazi je adaptacija Porodilišta.

Izrađena su idejna rješenja za izgradnju nove zgrade Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Klinike za neurologiju, Klinike za neurohirurgiju, Klinike za psihijatriju, Klinike za dermatovenerologiju i Klinike za infektivne bolesti.

Evropska Banka za obnovu i razvoj odobrila je dva projekta, za izgradnju Klinike za ginekologiju i akušerstvo i Klinike za psihijatriju.